IESTĀŠANĀS

Asociācija "Latvijas Koks" laipni aicina biedrībā iestāties tos uzņēmumus, kuriem ir nopietna interese dot savu ieguldījumu nozares aktuālo jautājumu risināšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Asociācijas statūtos noteiktā biedru iestāšanās kārtība:

  1. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura LR juridiska vai fiziska persona, kura atzīst un ir gatava pildīt Asociācijas Statūtus.
  2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem tās padome pēc pieteicēja iesnieguma* izskatīšanas.
  3. Padomei pieteicēja iesniegums jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču, ne ilgāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas brīža.
  4. Uz padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs, bet viņa neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Padomes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  5. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada no atteikuma brīža.

* - IESNIEGUMA FORMA: lejupielādēt

2017 Ⓒ Asociācija "Latvijas Koks"

 .